• Adidas

ลักษณะรองเท้าที่ดี

พฤษภาคม 17, 2018 เรื่องน่ารู้ ปิดความเห็น บน ลักษณะรองเท้าที่ดี

รองเท้ามีประโยชน์ที่สำคัญคือใช้ป้องกันเท้าเช่นตะปูตำ และลดการกระแทกเวลาเราเดิน รองเท้าที่ดีต้องใส่พอดีกับเท้าการที่รองเท้ากว้างหรือแคบไป จะทำให้เกิดกา

Read More